Home
  

 

       
                     
 
 

 


 
NEW
สำหรับวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่ ( SCE 4401) สอบ Mid-term วันที่ 4 ตุลาคม 2559
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1151 (ตรวจสอบคะแนนได้แล้วคะ)

NEW
       สำหรับวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่ ( SCE 4401) สอบ Quiz ครั้งที่ 1 เรื่อง 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพแบบกาลิเลโอ ทฤษฏีสัมพัทธภาพของไอสไตน์

ทฤษฏีสัจพจน์ของไอน์สไตน์   การแปลงแบบลอเรนซ์  การหดสั้นของความยาว

การยืดของช่วงเวลา วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 8.00-11.00น. ห้อง 1133 

(ตรวจสอบคะแนนได้แล้วคะ)


NEW
   
         อาจารย์ได้นำศัพท์บัญญัติการศึกษา รวบรวมมาจากศัพท์บัญญัติ ฉบับกรมวิชาการ นักศึกษาสามารถอ่านได้ใน Opinion Blog นะคะ