PH206

Student Services  Physics Laboratory (PH206)

การบ้านครั้งที่ 1

      นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ อย่าลืมไปเตรียมเอกสารในการเรียนมาให้พร้อมนะคะ

วิชาปฎิบัติการหลักฟิสิกส์

      วิชาปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ จะป็นตัวช่วยที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นวิชาที่นำเอาทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้มาพิสูจน์ว่าตรงตามทฤษฎีหรือเปล่าคะ อาจารย์ว่าสนุกแน่สำหรับวิชานี้นะคะ นักศึกษาคิดเหมือนอาจารย์ไหมคะ

วันสอนชดเชย

 Documents $ Slide

   ในรายวิชานี้เราใช้เอกสารคำสอนวิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเราจะเรียนตามการทดลองต่างๆดังนี้นะคะ

ประมวลรายวิชา PH206 

         - ประมวลรายวิชา PH206

     ในประมวลรายวิชา PH206 นักศึกษาจะได้รู้ว่าแต่ล่ะสัปดาห์เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวก่อนเรียนค่ะ

การทดลองที่ 1 เรื่องการวัดความยาวอย่างละเอียด

          การวัดความยาวอย่างละเอียดเพื่อศึกษาหลักการสร้างเครื่องวัดที่ประกอบด้วยสเกลเวอร์เนียร์ และสกรูไมโครมิเตอร์ และการใช้เวอร์เนียร์แคลิเพอร์ ไมโครมิเตอร์

การทดลองที่ 2 เรื่องเครื่องกลแอตวูด

          เครื่องกลแอตวูดเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของมวลโดยใช้เครื่องกลแอตวูด และการค่าค่าความเร่ง

การทดลองที่ 3 เรื่องกฎการอนุรักษ์ของพลังงานกล

          การทดลองนี้เพื่อศึกษากฎการอนุรักษ์พลังงานกล และหาค่าพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ในสปริง

การทดลองที่ 4โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุ

         ในการทดลองเรื่องนี้ เพื่อทำนายความสัมพันธ์ J=f(r) สำหรับมวลแบบจุด ซึ่งแกว่งรอบแกนที่ระยะความยาวรัศมีต่างกัน

การทดลองที่ 5 ลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล

          ในการทดลองนี้เพื่อศึกษาการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล หาโมเนต์ความเฉื่อยของลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล และหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของการแกว่ง

การทดลองที่ 6 ความหนืด

          การทดลองเรื่องความหนืด เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของเหลวที่มีความหนืด และหาสัมประสิทธิ์ของความหนืดของกลีเซอรีน

การทดลองที่ 7 กฎของบอยล์

         การทดลองเรื่องกฎของบอยล์เป็นการศึกษากฎของบอยล์ และหาค่าความดันบรยากาศ 

การทดลองที่ 8 มอดุลัสของยัง

          ในการทดลองนี้เป็นการศึกษากฎของฮุก และหาค่ามอดุลัสของยัง

การทดลองที่ 9 การศึกษาคลื่นนิ่งโดยวิธีของเมลด์

         การทดลองนี้เป็นการศึกษาคลื่นตามขวางในเส้นเชือก ศึกษาคลื่นนิ่งของคลื่นตามขวางโดยวิธีของเมลด์ การหาความถี่ของคลื่น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเชิงเส้นของเชือกกับความยาวคลื่น

การทดลองที่ 10 กฎของโอห์ม

        การทดลองกฎของโอห์ม นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กฎของโอห์มในการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย

การทดลองที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

         การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุต่อแบบอนุกรม

การทดลองที่ 12 การวัดสนามแม่เหล้กโลกตามแนวระดับ

         การทดลองการวัดสนามแม่เหล็กโลกตามแนวระดับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดสนามแม่เหล็กโลกตามแนวระดับ โดยอาศัยการเบี่ยงเบนของเข็มทิศ

Comments