PH207

Student Services Fundamental Physics(PH207)

การบ้านครั้งที่ 1

         นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ เรื่องต่อไปเราจะเรียนเรื่องเวกเตอร์นะคะ

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

          วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ที่เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพวิศวกร เพื่อจะได้สามารถคำนวณค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักศึกษาคงจะสนุกกับวิชานี้นะคะ

วันสอนชดเชย

  

Documents $ Slide

         ในรายวิชานี้เราใช้หนังสือฟิสิกส์พื้นฐาน  ให้นักศึกษาไปอ่านและศึกษามาก่อนเพื่อดูว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ

ประมวลรายวิชา PH207

         - ประมวลรายวิชา PH207

     ในประมวลรายวิชา PH207 นักศึกษาจะได้รู้ว่าแต่ล่ะสัปดาห์เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวก่อนเรียนค่ะ

คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

          ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่วิชาฟิสิกส์ 1 เราต้องรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์กันก่อนน่ะค่ะเนื่องจากเราต้องนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาใช้มากเลยค่ะ

            - ฟิสิกส์พื้นฐาน  Pre

            -  Pre_Physics

เวกเตอร์

         ปริมาณที่เราทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่เราจะมีทั้งปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์ เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าทั้งสองปริมาณนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

          -เวกเตอร์        

กลศาสตร์

         ในเรื่องนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง และความเร่ง กันค่ะ

          - กลศาสตร์

          - การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

          - การเคลื่อนที่ในหลายมิติ

          - การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
 

พลศาสตร์

         นอกจากการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง เราสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุได้โดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช้กฎของนิวตันกันค่ะ

            - พลศาสตร์           

งาน พลังงานและกำลัง

         เราจะมาศึกษากันว่า งาน พลังงานและกำลังคืออะไร

           - งาน พลังงานและกำลัง  

คลื่น และ คลื่นเสียง

         เราจะมาศึกษากันว่าลักษณะของคลื่นและคลื่นเสียง  ปรากฎการณ์ดอปเปอร์ และอธิบายปรากฎการณ์อะไรได้บ้าง

           - คลื่นและคลื่นเสียง     

ทัศนศาสตร์เบื้องต้น

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักของฮอยเกนส์ การสะท้อน การหักเห กระจกโค้งและเลนซ์ การแทรหสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซชัน
 
       - ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 1

       - ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 2

ของไหล

        ในบทนี้เราจะมาศึกษา สมบัติของของไหลว่าสามารถนำมาอธิบายเหตุการณ์อะไรได้บ้างค่ะ

           - ของไหล

ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

          เราจะมาศึกษากันว่าความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สามารถอธิบายอะไรได้บ้างค่ะ

          - ความร้อนและอุณหพลศาสตร์        

ไฟฟ้าเบื้องต้น

      บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ฟลักซ์ไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า

     - ไฟฟ้าเบื้องต้น

แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า และการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

      - แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีควอนตัม

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ การแปลงแบบลอเรนตซ์ การหดของความยาว การยืดของเวลา สมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแม่เห็กไฟฟ้า หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก
 
       - ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีควอนตัม    

ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม โครงสร้างนิวเคลียส สารกัมมันตรังสี ปฎิกิริยานิวเคลียร์
 
       - ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส