SCE 4401

Student Services Modern Physics (SCE 4401)

การบ้านครั้งที่ 1

         นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ

วิชาฟิสิกส์แผนใหม่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

          วิชาฟิสิกส์แผนใหม่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ ทฤษฎีสัมพัทธภาพและความรู้พื้นฐานสำหรับนักฟิสิกส์  ที่เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ  ดังนั้นนักศึกษาคงจะสนุกกับวิชานี้นะคะ

วันสอนชดเชย

  

Documents $ Slide