SCI 4305

Student Services Mechanics (SCI 4305)

การบ้านครั้งที่ 1

         นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ

วิชากลศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

          วิชากลศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ แรงศูนย์กลาง พลวัตของระบบอนุภาค แรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง พลวัตของไจโรสโคป กลศาสตร์แบบลากรอนจ์ และทฤษฎีแฮมิลตัน ที่เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ  ดังนั้นนักศึกษาคงจะสนุกกับวิชานี้นะคะ

วันสอนชดเชย

  

Documents $ Slide