PH202

Student Services Physics 2(PH202)

การบ้านครั้งที่ 1

         นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ เรื่องต่อไปเราจะเรียนเรื่องเวกเตอร์นะคะ

วิชาฟิสิกส์ 2 ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

          วิชาฟิสิกส์ 2 ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ที่เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพวิศวกร เพื่อจะได้สามารถคำนวณค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักศึกษาคงจะสนุกกับวิชานี้นะคะ

วันสอนชดเชย

         

Documents $ Slide

  
   ในรายวิชานี้อาจารย์ไม่ได้ทำ Slides ในการสอนนะคะ  จึงมีแค่เอกสารที่นักศึกษาจะนำไปอ่านเพื่อเตรียมตัวมาเรียนในครั้งถัดไป

ประมวลรายวิชา PH202 

         - ประมวลรายวิชา PH202

     ในประมวลรายวิชา PH202 นักศึกษาจะได้รู้ว่าแต่ล่ะสัปดาห์เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวก่อนเรียนค่ะ

บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต

      บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้าไดอิเล็กตริก

     - ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 1

     - ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 2

     - ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 3    

บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงวงจรไฟฟ้า

     - ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1

     - ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2

บทที่ 3 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า และการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

      - แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ตอนที่ 1

      - แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ตอนที่ 2

      - แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ตอนที่ 3

บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

       - ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1

       - ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2

บทที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวล ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
       - คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า ตอนที่ 1

       - คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า ตอนที่ 2

บทที่ 6 ทัศนศาสตร์เบื้องต้น

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักของฮอยเกนส์ การสะท้อน การหักเห กระจกโค้งและเลนซ์ การแทรหสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซชัน
 
       - ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 1

       - ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 2

บทที่ 7 ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีควอนตัม

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ การแปลงแบบลอเรนตซ์ การหดของความยาว การยืดของเวลา สมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแม่เห็กไฟฟ้า หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก
 
       - ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 1

       - ฟิสิกส์ยุคใหม่และทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 2

บทที่ 8 ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส

     บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม โครงสร้างนิวเคลียส สารกัมมันตรังสี ปฎิกิริยานิวเคลียร์
 
       - ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส ตอนที่ 1

       - ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส ตอนที่ 2

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments