PH211

Student Services Physics Laboratory I (PH211)

การบ้านครั้งที่ 1

      นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ อย่าลืมไปเตรียมเอกสารในการเรียนมาให้พร้อมนะคะ

วิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 1

      วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 จะป็นตัวช่วยที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นวิชาที่นำเอาทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้มาพิสูจน์ว่าตรงตามทฤษฎีหรือเปล่าคะ อาจารย์ว่าสนุกแน่สำหรับวิชานี้นะคะ นักศึกษาคิดเหมือนอาจารย์ไหมคะ

วันสอนชดเชย

 Documents $ Slide

   ในรายวิชานี้เราใช้เอกสารคำสอนวิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเราจะเรียนตามการทดลองต่างๆดังนี้นะคะ

ประมวลรายวิชา PH211 

         - ประมวลรายวิชา PH211

     ในประมวลรายวิชา PH211 นักศึกษาจะได้รู้ว่าแต่ล่ะสัปดาห์เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวก่อนเรียนค่ะ

การทดลองที่ 1 เรื่องเลขนัยสำคัญและการวัด

          ในการทดลองนี้เราจะศึกษาความหมายของเลขนัยสำคัญ และการบันทึกผลการวัดและการคำนวณโดยอาศัยหลักของเลขนัยสำคัญ

การทดลองที่ 2 เรื่องการวัดความยาวอย่างละเอียด

          การวัดความยาวอย่างละเอียดเพื่อศึกษาหลักการสร้างเครื่องวัดที่ประกอบด้วยสเกลเวอร์เนียร์ และสกรูไมโครมิเตอร์ และการใช้เวอร์เนียร์แคลิเพอร์ ไมโครมิเตอร์

การทดลองที่ 3 เรื่องกฎการอนุรักษ์ของพลังงานกล

          การทดลองนี้เพื่อศึกษากฎการอนุรักษ์พลังงานกล และหาค่าพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ในสปริง

การทดลองที่ 4 ลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล

          ในการทดลองนี้เพื่อศึกษาการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล หาโมเนต์ความเฉื่อยของลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล และหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของการแกว่ง

การทดลองที่ 5 ความหนืด

          การทดลองเรื่องความหนืด เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของเหลวที่มีความหนืด และหาสัมประสิทธิ์ของความหนืดของกลีเซอรีน

การทดลองที่ 6 การศึกษาคลื่นนิ่งโดยวิธีของเมลด์

         การทดลองนี้เป็นการศึกษาคลื่นตามขวางในเส้นเชือก ศึกษาคลื่นนิ่งของคลื่นตามขวางโดยวิธีของเมลด์ การหาความถี่ของคลื่น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเชิงเส้นของเชือกกับความยาวคลื่น

การทดลองที่ 7 กฎของบอยล์

         การทดลองเรื่องกฎของบอยล์เป็นการศึกษากฎของบอยล์ และหาค่าความดันบรยากาศ 

การทดลองที่ 8 มอดุลัสของยัง

          ในการทดลองนี้เป็นการศึกษากฎของฮุก และหาค่ามอดุลัสของยัง

การทดลองที่ 9 ความตึงผิว

          การทดลองเรื่องความตึงผิวศึกษาการใช้เครื่องชั้งของจอลลี และการวัดความตึงผิวของของเหลว

การทดลองที่ 10 โมเมนต์ความเฉื่อยของระบบอนุภาค

         ในการทดลองเรื่องนี้ เพื่อทำนายความสัมพันธ์ J=f(r) สำหรับมวลแบบจุด ซึ่งแกว่งรอบแกนที่ระยะความยาวรัศมีต่างกัน และเปรียบเทียบโมเมนต์ความเฉื่อย สำหรับวัตถุซึ่งมีมวลเท่ากันแต่มีการกระจายของมวลต่างกัน
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser